α
banner
Ω
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
41
26
27
28
29
30
1
2
40
3
4
5
6
7
8
9
41
10
11
12
13
14
15
16
42
17
18
19
20
21
22
23
43
24
25
26
27
28
29
30
44
31
1
2
3
4
5
6
November 2021
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
44
31
1
2
3
4
5
6
45
7
8
9
10
11
12
13
46
14
15
16
17
18
19
20
47
21
22
23
24
25
26
27
48
28
29
30
1
2
3
4

Geschiedenis

Omdat in de loop der jaren veel nieuwe mensen in de Oosterboer zijn komen wonen die de beginsituatie van het erfdeel niet hebben meegemaakt, leek het goed om in vogelvlucht de ontwikkelingen te schetsen van het verleden naar het heden.

Omstreeks 1978 begon men met de bouw van de wijk Oosterboer in Meppel. De Raad van Kerken in Meppel gaf het advies te zoeken naar mogelijkheden om gezamenlijk kerkdiensten te gaan houden in de Oosterboer, zo mogelijk op oecumenische basis.

In verband hiermee besloten de Centrale Kerkenraad van de Hervormde Gemeente en de Kerkenraad Algemene Zaken van de Gereformeerde Kerk dat ambtsdragers vanaf dat moment deel zouden gaan uitmaken van de Oecumenische Raad Oosterboer (ORO). In deze raad waren vertegenwoordigd: de groep "andersgebondenen", de Doopsgezinde Gemeente, de Remonstrantse Gemeente en de Rooms Katholieke Parochie. Men besloot al vrij snel om eens in de veertien dagen een viering te houden. Er werd ruimte gevonden in een noodlokaal van de Oosterboerschool aan de Oosterboerweg. Predikanten van de deelnemende gemeenten gingen beurtelings voor.

Toen de bouw van de Oosterboerschool aan de K.P. laan gereed was werden de vieringen in deze school gehouden. Nadat na verloop van tijd verbouwingen aan deze school nodig waren en de daar beschikbare ruimte te klein werd, kon de inmiddels gereedgekomen Anne Frankschool, eveneens aan de K.P. laan, in gebruik worden genomen voor de vieringen. Ook deze school werd te klein om het aantal bezoekers van de vieringen te huisvesten. En dus werd er gezocht naar andere mogelijkheden.

Begin negentiger jaren vatte Vanboeijen het plan op om in de Oosterboer een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke handicap te gaan bouwen. Onmiddellijk na het bekend worden van deze plannen zocht de ORO contact met deze organisatie. Na uitgebreid overleg werd men het eens over de bouw van een multifunctionele ruimte, die ook voor vieringen gebruikt kon worden. Men werd het ook eens over een huurovereenkomst, die gekoppeld werd aan de detachering van één van de wijkpredikanten als geestelijk verzorger van Het Erf. Dankzij de enorme inzet van velen kon in september 1997 de oecumenische wijkgemeente het Erfdeel worden gesticht en de huidige kerkzaal feestelijk in gebruik worden genomen. Daarmee werd invulling gegeven aan een destijds unieke wijze van geïntegreerd gemeente-zijn. Sinds de fusie van de kerken binnen de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) in 2002 functioneert het Erfdeel als zelfstandige wijkgemeente binnen de PGM, waarbij het eigen karakter bewaard is gebleven.

Dit eigen karakter kenmerkt zich onder meer door een hoog niveau van acceptatie van de verstandelijk beperkte medemensen, die concreet deelnemen aan de reguliere vieringen en voor wie het ambt open staat. Er zijn ook maandelijks speciale op deze doelgroep gerichte (sfeer)vieringen. In het verlengde hiervan kenmerkt Het Erfdeel zich door een ruimte gunnende grondhouding. Er wordt een grote mate van openheid ervaren en vele gezindten zijn welkom en participeren. Ook ziekenzalving, kinderzegening en zegening van niet-traditionele relatievormen (homohuwelijk en samenleven) zijn mogelijk binnen Het Erfdeel.

Het Erfdeel is groter dan de kaartenbak waarbij ook andersgebondenen zich verbonden voelen. Een en ander brengt met zich mee dat regelmatig gemeenteleden/ werkgroepen zelfstandig vieringen verzorgen. Er wordt belang gehecht aan het van onder op door werkgroepen invulling geven aan het gemeente zijn. Dit zien we ook terug in de visie op het jeugdbeleid, met als vertrekpunt dat de jeugd zelf daarin leidend is. Voor jongeren van 12-17 jaar is er Namasté waar tweewekelijks op een eigen wijze invulling wordt gegeven aan geloofs- en levenservaring. Ten aanzien van de vieringen is kenmerkend dat een voorgaand gemeentelid veel invloed heeft op inhoud en karakter van de viering en het oecumenisch karakter van de viering stimuleert. Vermeldenswaard is nog de jaarlijkse kerstreis, een uniek en geslaagd integratieproject tussen Het Erfdeel en de zorginstelling Vanboeijen.

Financien

Ook op het financiële vlak hebben de ontwikkelingen niet stilgestaan. De Stichting Oecumenisch Kerkzijn Het Erfdeel (Stichting OKE) is in februari 2002 opgericht in het kader van het SOW-proces in Meppel. Het doel van de stichting is het vereenvoudigen van de geldstromen en het beheer van de financiële middelen ten behoeve van de oecumenische wijkgemeente het Erfdeel in samenwerking met PGM. Stichting OKE wordt geleid door een bestuur van 5 mensen. De samenstelling van het bestuur is zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenstelling van de wijkgemeente. Een van de bestuursleden is ook lid van de wijkkerkenraad van het erfdeel. Samengevat voorziet OKE in de financiële middelen tot het houden van kerkdiensten alsmede de daaruit voortkomende en ondersteunende kerkelijke activiteiten voor de oecumenische wijkgemeente het erfdeel.

Financiële bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer 3718.70.445 ten name van Stichting OKE te Meppel. De Stichting OKE heeft voor de belastingdienst de status van ANBI 1). Dit betekent dat bijdragen en giften aan de stichting OKE als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting kunnen worden opgevoerd.

Tweet | Contact | Disclaimer | Privacy | V.3.0/202003291502