α
banner
Ω
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
48
28
29
30
1
2
3
4
49
5
6
7
8
9
10
11
50
12
13
14
15
16
17
18
51
19
20
21
22
23
24
25
52
26
27
28
29
30
31
1
January 2022
 wk  Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
0
26
27
28
29
30
31
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
9
10
11
12
13
14
15
3
16
17
18
19
20
21
22
4
23
24
25
26
27
28
29
5
30
31
1
2
3
4
5

Het werk van de Diaconie

Algemeen
Al sinds jaren, ruim voor het ontstaan van de Protestantse Gemeente Meppel in 2005, vormen de diakenen van de twee wijken in Meppel (Stad & Landen en Het Erfdeel) een samenwerkingsverband. Maandelijks is er een Diaconievergadering in Trias. Het dagelijks bestuur bestaat uit leden vanuit de twee wijken. In Het Erfdeel vertegenwoordigt de wijkteamleider de diakenen in de wijkkerkenraad. De buurtteams bestaan uit wijkcontactpersonen, een ouderling en een diaken.

Wat is diaconaat
Diaconaat is een roeping, een opdracht voor de kerk en voor ieder gemeentelid afzonderlijk. De woorden barmhartigheid en gerechtigheid komen veel voor in teksten over diaconaat. Barmhartigheid betekent goed doen, omdat je meeleeft met anderen. Bij gerechtigheid gaat het er om dat er ook iets aan de oorzaak van het kwaad wordt gedaan. Diakenen geven bijstand en ondersteuning in situaties van fysieke, materiële en sociale noord, binnen en buiten de kerk. Zij werken met handen, ogen en oren, helpen waar dat nodig is en komen op voor de rechten van mensen in de knel.

Commissies en taken binnen de Diaconie
De meest zichtbare taak van een diaken is het collecteren tijdens de vieringen. Ook zijn de diakenen eindverantwoordelijk voor de maaltijdvieringen.

Waar houden de diakenen zich zoal mee bezig
Er is een Dagelijks Bestuur dat de diakenen aanstuurt. Eenmaal per maand wordt er vergaderd. Diakenen hebben o.a. zitting in:
- de Algemene Kerkenraad
- de werkgroep Jeugd en Diaconie
- Kleine Nodenhulp
- Vluchtelingenwerk Meppel
- ZWO-commissie
Verder zijn er diakenen betrokken bij het maken van het collecterooster, de organisatie van de kerstattenties en kerstpakketten alsook de paasbloemengroet en de vakantieweek De Vaart.
Kortom: een breed pakket aandachtsgebieden.

Handboek Diaconie PGM
Hierin staat eigenlijk alles. Het beleidsplan met doelen en voorwaarden van 2013 - 2020. en het werkplan dat hoort bij het beleidsplan. Verder alle taken, functies, commissies en toelichtingen. Nieuwe diakenen ontvangen dit handboek bij aanvang van hun periode.

Informatie omtrent de collectes
*    In oktober wordt een collecterooster opgesteld. Uitgangspunten zijn het collecterooster van Kerk in Actie, het nieuwe preekrooster en de wensen van de Kerkrentmeesters.
*    Verder worden er collectes ingeroosterd voor het Noodfonds, de ZWO en Diaconale doelen.
*    Voor het Noodfonds wordt iedere maand gecollecteerd, zodat ten alen tijde directe geldsteun mogelijk is.
*    Diaconale doelen worden onderverdeeld in regionale, landelijke, Europese en mondiale doelen.
*    De ZWO-commissie komt ieder jaar met een voorstel om twee doelen een jaar lang te ondersteunen.
*    Vier keer per jaar is er een wijkcollecte, dat wil zeggen dat Stad & Landen of Het Erfdeel een collectedoel kan voordragen.
*    Het collecterooster wordt voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad die zijn goedkeuring hieraan moet geven.
*    Doorlopend is er een inzamelingsactie voor mobieltjes, cartridges, postzegels en kaarten georganiseerd. De opbrengst hiervan is voor Kerk in Actie.
*    Diakenenbus: voor alles wat u wilt delen met de diaconie, een voorstel voor een collectedoel, een verzoek om contact of concrete hulp.

Aanvraag financiële ondersteuning
Een dergelijke vraag of hulp kan rechtstreeks of via een maatschappelijke instantie binnenkomen. Vanuit de Diaconie zijn hierbij betrokken: Klaas Stoer namens Het Erfdeel en Nico Middelkoop namens Stad & Landen. Bereikbaar voor informatie of uw vragen is Klaas Stoer op telefoonnummer 251476 of per email: klaasstoer@gmail.com.


Diaconie ondersteunt en organiseert

Kerstattenties / kerstpakketten / paasbloemengroet
Een kerstattentie voor ouderen vanaf 80 jaar; langdurig zieken; eenzamen; gemeenteleden die tijdelijk in een verzorgings- of verpleeghuis verblijven.
Kerstpakket: voor gemeenteleden die moeilijk rond kunnen komen.
Paasbloemengroet: voor bewoners van verzorgingshuizen en van verpleeghuizen Reggersoord en De Schiphorst
Vanuit de Diaconie zijn hierbij betrokken: Anja de Groot van Stad & Landen en Jeannet van der Linde van Het Erfdeel. 
Bereikbaar voor informatie of uw vragen is Jeannet van der Linde op telefoonnummer 262394  of per email: jeannet.v.d.linde@home.nl

Kleine Nodenhulp
Kunt u niet meer alles zelf doen door bijvoorbeeld ziekte, handicap of leeftijd? Of heeft u een enkele keer vervoer nodig naar het ziekenhuis of de arts? Dan is het een hele geruststelling dat u een beroep kunt doen op familie of buren. Maar wat te doen als dat niet mogelijk is? De vrijwilligers van Kleine Nodenhulp Meppel staan voor u klaar. Kleine Nodenhulp is een vrijwilligersorganisatie die in Meppel al 40 jaar actief is voor hulp aan mensen thuis. De hulp ins in principe gratis. Soms wordt een vergoeding gevraagd voor bijvoorbeeld autovervoer. Indien u niet geholpen kunt worden weet de organisatie de weg naar andere instanties. Hulp kunt u aanvragen via telefoonnummer 06 - 5370 6875 of per email: kleinenodenhulp@hotmail.com 

Werkgroep Arme Kant van Meppel
Kort samengevat: stimuleren van bewustwording binnen en buiten de kerken ten aanzien van de armoedeproblematiek in Meppel. 
Concreet betekent dit o.a.
-    vanuit de werkgroep deelnemen in inspraakorganen bij de Gemeente Meppel;
-    ondertekening van het Armoedepact samen met meerdere instellingen in Meppel; 
-    zitting nemen in het Leenfonds Meppel om acute financiële problemen te helpen oplossen.
Vanuit de Diaconie is Nico Middelkoop vanuit Stad & Landen en Klaas Stoer vanuit Het Erfdeel hierbij betrokken. 
Bereikbaar voor informatie of uw vragen is Klaas Stoer op telefoonnummer 251476 of per email: klaasstoer@gmail.com.

Interkerkelijke Gehandicapten Vakantieweek De Vaart
Eenmaal per jaar wordt er een vakantieweek georganiseerd voor lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken. Vanuit de Diaconie is Piet Verkade hierbij betrokken.
Bereikbaar voor informatie of uw vragen is Piet Verkade op telefoonnummer 254326 of per email: dinyenpiet@gmail.com

ZWO

ZWO
De ZWO-commissie in Meppel werkt op het terrein van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking onder eindverantwoording van de Diaconie Protestantse Gemeente Meppel.

De ZWO-doelen voor 2017 zijn:
*    Stichting Futuro
*    Samen Solidair:
    -    Burkina Faso
    -    Stichting Congo
    -    Stichting op de hoogte van Bolivia
    -    Stichting Rusland

De ZWO-commissie initieert, stimuleert en organiseert allerlei activiteiten gedurende het jaar om voor haar doelen geld in te zamelen. 

De ZWO-commissie bestaat uit: 
- Klaas Stoer (voorzitter) vanuit Het Erfdeel
- Egbert BruinsSlot vanuit Het Erfdeel
- Anja en Bé Hagedoorn vanuit Stad & Landen
 

Als u het leuk vindt om mee te doen met het ZWO-team, dan kunt u zich ook als “gewoon” gemeentelid aanmelden. U bent van harte welkom.
Bereikbaar voor informatie of uw vragen is Klaas Stoer op telefoonnummer 251476 of per email: klaasstoer@gmail.com.

 

 

Tweet | Contact | Disclaimer | Privacy | V.3.0/202003291502